กิจกรรม “เวฬุวันสืบศิลป์ รักษ์ถิ่นล้านนา ปราชญ์ผญ๋าคนเมือง”ครั้งที่ 2

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดยนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เวฬุวันสืบศิลป์ รักษ์ถิ่นล้านนา ปราชญ์ผญ๋าคนเมือง”ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นามวงศ์พรหม รองประธานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อร่วมปลูกฝังความรักในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น และร่วมกันสืบสานวิถีชีวิตของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป จัดขึ้น ณ อาคารหอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน