การประเมินห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ”

วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2567 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดย นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวมณฑกานต์ อุปนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 4 มิติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยมี นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และนางจันทร์พร ปิงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่สะลาบ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของ นางสาวปณิตา คำแดง นางสาววาสนา ต๊ะกาบโค นางนลินี สินวัฒนานันท์ นางสาวนริศรา ฟองศักดิ์ นางกรรณิการ์ ศรีธิ และนางสาวสุจิตรา จินะวงศ์ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดเวฬุวัน