มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 7-8 กันยายน 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วม “มหกรรมนวัตกรรมวิชาการ ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 6 จุดเน้น” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน
     มิติที่ 1 จุดเน้นที่ 1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ
     มิติที่ 2 จุดเน้นที่ 4 ครูสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัเการเรียนรู้และผลิตสื่อการเรียนรู้
     มิติที่ 3 จุดเน้นที่ 5 สถานศึกษามีความปลอดภัยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
นิทรรศการส่งเสริมทักษะชีวิต และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง
จัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4