นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวันมอบวุฒิบัตรนักเรียนตัวแทนตอบปัญหาธรรมสัญจรและร้องเพลงงานธรรมะสัญจร รอบพิเศษวันแม่

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวันมอบวุฒิบัตรนักเรียนตัวแทนตอบปัญหาธรรมสัญจรและร้องเพลงงานธรรมะสัญจร รอบพิเศษวันแม่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ 26 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หน้าเสาธง โรงเรียนวัดเวฬุวัน
1. ตัวแทนตอบปัญหาธรรมสัญจรเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 คน
    1.1 เด็กหญิงทวีพร ปันแปง    ม.3/1
    1.2 เด็กชายวิชชากร ลุงแก้ว   ม.3/1
2. ตัวแทนร้องเพลงงานธรรมะสัญจรรอบพิเศษวันแม่
    2.1 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แสนสุดใจ ม.1/3
    2.2 นางสาวแสงหญิง ม.1/5
    2.3 เด็กหญิงจิราวรรณ มะโนตัน ม.1/5
    2.4 เด็กหญิงสุมิณตรา พากเพียร ม.1/5
    2.5 เด็กหญิงภูริชญา บุญต่าย ม.1/5
    2.6 เด็กหญิงเขมสรณ์ อมาตยดุล ม.1/3
    2.7 เด็กหญิงณัฐทิฌา กาบมาลา ม.1/5
    2.8 เด็กหญิงศรัญญา สวนมะไฟ ม.1/3
    2.9 เด็กหญิงนรินดา วันดี ม.1/1
    2.10 เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยวรรณ ม.1/4
    2.11 เด็กหญิงปัณฑิตา คืนดี ม.1/2
    2.12 เด็กหญิงภัทรวดี คุณรังษี ม.1/1
    2.13 เด็กหญิงกษมา บุญเหม ม.1/5
    2.14 เด็กหญิงจีราพร บุญเลิศ ม.1/5
    2.15 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แจ่มใส ม.1/2