กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6


วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเนิ้ง ดำเนิน กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)