ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (CODING) เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเชิงคำนวณสู่การจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้


วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (CODING) เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเชิงคำนวณสู่การจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่ เขต 4 

โดย โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มีบุคลากรเข้าร่วม ดังนี้

1. นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดม

2. นายณรงค์ วงค์ธานี

3. นายนฤเบศร์ กันทะจันทร์