เผยแพร่ผลงานครู

นางสาววาสนา ต๊ะกาบโค รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)


 
     โรงเรียนวัดเวฬุวัน นำโดย นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เนื่องในโครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่และการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาคของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยผลการประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
     นางสาววาสนา  ต๊ะกาบโค  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน  ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)

จัดขึ้น ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่