จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566


วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การกล่าวต้อนรับ ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน และแจ้งความสำเร็จในการจัดการศึกษาในปีการศึกษามา ทั้งนี้ยังจัดกิจกรรม Classroom meeting ให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น ในการดูแลนักเรียนร่วมกัน จัดขึ้น ณ อาคารหอประชุม 100 ปี และห้องเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดี