การอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ


วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้มอบหมายให้นายมาโนช นันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการเปิดการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากับการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย รศ.ดร สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะ แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดย ผอ.เพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม นางสาวนิภาพร บุญป้อ ครูโรงเรียนบ้านเชียงดาว และ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นกิจกรรมการอบรมการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน โดย นางสาวชนากานต์ ทิพย์อุ่น นายสรรค์ ไชยมงคล ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ 4 ทั้งนี้เพื่อให้คณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวันมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ลงสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวันเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเวฬุวันต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน