การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566


วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2566 การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน