การอบรมหลักสูตร “การยกระดับความรู้ STEM Coding ด้วย AI สู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต


 
วันที่ 25-26 เมษายน 2566 นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การฝึกอบรมหลักสูตร "การยกระดับความรู้ STEM Coding ด้วย AI สู่การพัฒนาทักษะแห่งอนาคต" โครงการ "พัฒนาทักษะแห่งศตรวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู (depa Teachet Boot Camp) รุ่นที่ 2" โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ทั่วภาคเหนือ มาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ ให้กับนักเรียนต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม่