กิจกรรม "ตานก๋วยสลากภัตร" ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนทุกช่วงชั้นของโรงเรียนวัดเวฬุวันร่วมกันจัดกิจกรรม "ตานก๋วยสลากภัตร" ขึ้น ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงประเพณีของล้านนาไทย และช่วยกันสืบสานไว้ให้ลูกหลานสืบไป