ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6


วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีจอมทอง สพป.ชม.เขต 6 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประเภท Mini English Program (MEP) ณ ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน