การประชุมการขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในกลุ่มเยาวชน
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายงานกิจการนักเรียน ดำเนิน การประชุมการขับเคลื่อนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในกลุ่มเยาวชน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 โดยนายสุรพล อนุสรพรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุมเวฬุรักษ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน