ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประกาศมาตรการในวันเปิดเรียน 14 ก.พ.65

"ประกาศมาตรการในวันเปิดเรียน" นักเรียนในกลุ่มที่ 1 ในระดับชั้นอนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 3, ห้องเรียน Mini English Program (MEP) ป.1-ป.6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
{วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565}
(ให้นักเรียนที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 มาเรียน On - Site)
*"นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการตรวจ ATK"*
 
**โดย เน้นย้ำเรื่อง มาตรการ DMHTT ให้นักเรียนที่มีรายชื่อน เรียน On-Site ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง**
D - Distancing เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น
M - Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
H - Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ
T - Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย/ตรวจหาเชื้อโควิด-19
T - Thaichana ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ