งานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 โรงเรียนวัดเวฬุวัน
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
เป็นประธานในพิธี โดยมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ อาคารหอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน
           คำขวัญวันครู
"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต"