ประเมินความพร้อม แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดเรียน แบบ On Site

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00น. นำโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลอำเภอสารภี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง มาตรวจประเมินความพร้อม แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดเรียน แบบ On Site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร ทีมงานอนามัยและคณะครูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลประกอบการประเมินฯ พร้อมรับข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากโรค ปฎิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้กำหนดมาอย่างเข้มงวด และได้มีการลงนามในMOUระหว่างโรงเรียนวัดเวฬุวันและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ในการสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน