ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบจองที่เรียน)

แผนการรับนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน
#รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (>>รอบจองที่เรียน<<)
# กำหนดยื่นใบสมัครวันที่ 15  ธันวาคม  2564  เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ อาคารหอประชุม 100 ปี
# กำหนดประเมินความพร้อมสำหรับห้องเรียนพิเศษ  MEP วันที่ 18  ธันวาคม  2564  เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ตึกเรียน MEP
# ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทาง  Facebook โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกุล) วันที่ 29  ธันวาคม 2564
# กำหนดรายงานตัวพร้อมชำระเงินบำรุงการศึกษา วันที่ 11  มกราคม  2565