ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาเชื่อว่าในปลายเดือน 12 (ตามปฏิบินล้านนาจะตรงกับเดือนก่อนออกพรรษา 1 เดือน) ของทุกปี บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว

ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาเชื่อว่าในปลายเดือน 12 (ตามปฏิบินล้านนาจะตรงกับเดือนก่อนออกพรรษา 1 เดือน) ของทุกปี บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งคนที่มีบาปทั้งหลายที่เรียกว่า เปรต จะถูกพยายมปล่อยตัวจากนรก เพื่อให้ขึ้นมายังโลกมนุษย์พบปะญาติพี่น้อง บุตรหลาน ช่วงดังกล่าวผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะนำอาหารไปทำบุญอุทิศให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับที่ขึ้นมาจากนรกเพื่อมารับเอาส่วนบุญกุศลเหล่านี้ โดยในวันดังกล่าวคนล้านนานิยมทำบุญโดยการนิมนต์พระมาแสดงพระธรรมเทศนาแบบคัมภีร์ธรรมะ เช่นเรื่อง มาลัยโผดโลก นิพพานสูตร มหามูลนิพพาน กรรมวิบาก อานิสงส์ทานหาผู้ตาย อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ สารากริริชานสูตร เป็นต้น ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 2 เดือนกันยายน 2563