เผยแพร่ผลงานครู

นางสาววาสนา ต๊ะกาบโค รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ)

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เนื่องในโครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่และการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาค ของสำนักงานศึกษ..

นายอภิเษก ณ วรรณติ๊บ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เนื่องในโครงการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่และการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภาค ของสำนักงานศึกษ..

คุณครูวาสนา ต๊ะกาบโค

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณโดยใช้ชุดกิจกรรม KIDS คิด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

-

คุณครูอภิเษก ณ วรรณติ๊บ

คุณครูศิรัญย์ธิป วงศ์ฑิตลานนา