ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจรัล ถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-027-8450
E-Mail : JARUN.THA@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาเอก : ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
นางสาวอุษณีย์ สกุณา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-633-4469
E-Mail : Usanee_sakuna@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท วทม. สาขาจิตวิตยาการปรึกษา
วิชาเอก : สาขาจิตวิตยาการปรึกษา
นายสุรพล อนุสรพรพงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-998-0127
E-Mail : Sura_pol_music@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นายณรงค์ ทัญญาสัก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-915-1255
E-Mail : krunarongcommps@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม.บริหารการศึกษา
นายมาโนช นันทา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 095-676-2023
E-Mail : data_man3@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา