สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนภาพร ยารังฝั้น
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9601933
E-Mail : nok1980math@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8527355
E-Mail : 9lecgacy@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นางสาวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชติ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-4124141
E-Mail : pimookputkookkai@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาการปรึกษา
นางสาวรัญจวน มโหธร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9218385
E-Mail : wawaw.jang@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0817243414
E-Mail : junjirameesanit@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ