สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวศิธัญย์ธิป วงศ์ทิตลานนา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 064-3460999
E-Mail : sithanthip@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นางสุมาลี วรรณวิจิตร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1342608
E-Mail : nunasumalee@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางลัคนา สุยะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6877492
E-Mail : prakrapang555@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางอภิสรา บุญทวี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4654494
E-Mail : apissara091029@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางอัญชลี นันตาวงค์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5591960
E-Mail : kungunchalee2508@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางกาญจนา เหมืองหม้อ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6422295
E-Mail : kanchanamuaugmo@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ภาษาไทย