สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัจฉรา ธนัญชัย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8963605
E-Mail : ajautta@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นางสาวศิวพร ทิพย์พละ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1791202
E-Mail : siwaporn.oily@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวพิณณภัทร ตันนิล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1787111
E-Mail : piint.pinnapat@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุจิตรา จินะวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6199241
E-Mail : haamtaro1589@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นายทวีป ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 061-3427414
E-Mail : tsmy_asis@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : อุตสาหกรรมศิลป์
นายนที แน่นอุดร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5935574
E-Mail : natee34130@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา