สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่น
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5565142
E-Mail : jutarmat81983@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นางกาญจนา จันทร์จร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9552367
E-Mail : nanakanjana9@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวพรทิวา ถากว้าง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4179390
E-Mail : maimai.takwang@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นางมนัญญา เตมียะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9808647
E-Mail : Mananyatameeya@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นางสาวปิยะรัตน์ เงาผ่อง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6114406
E-Mail : kroo.aompiyarat@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0417155
E-Mail : tonaor7730@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นางพรรณี แสงเกิด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 094-7057667
E-Mail : dangpunnee2506@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
นางแสงมณี พิทยาพล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8312600
E-Mail : spitthayapol@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาจีน