สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจุฑามาศ ขัดตุ่น
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5565142
E-Mail : kittyjoy2008@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางกาญจนา จันทร์จร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9552367
E-Mail : ajboom_eng@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวพรทิวา ถากว้าง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4179390
E-Mail : maimai_takwang@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นางมนัญญา เตมียะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9808647
E-Mail : mananya.tamee@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวปิยะรัตน์ เงาผ่อง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6114406
E-Mail : aompiyarat.ngaopong@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาววรัญญา เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0417155
E-Mail : tonaor7730@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางพรรณี แสงเกิด
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 094-7057667
E-Mail : dangpunnee2506@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางแสงมณี พิทยาพล
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8312600
E-Mail : vivaciousenoknok@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ภาษาจีน