สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสหัทยา พัฒนพิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 062-3378266
E-Mail : nimrakdek@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นายอภิเษก ณ วรรณติ๊บ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3652656
E-Mail : nanonnawantip@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวพัชรินทร์ เรือนชุ่มเชย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0361929
E-Mail : kimpatcharin33@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ประถมศึกษา
นางกาญจนา ก๋องแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8566042
E-Mail : kpkanjana62@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางกรรณิการ์ ศรีธิ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1968788
E-Mail : tom.kannika@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางพัชรี เกษมณี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1835415
E-Mail : patcharee.lek17@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรม