สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวยุพาพร พรมทา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8932646
E-Mail : focusmaeadd@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางนงคราญ ยวงฟ้า
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9606205
E-Mail : fafang2512@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
นางสาวพิกุลทอง ธาราวโรดม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7483383
E-Mail : pikuithong743@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นางสุกัญญา ศรศักดา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1806375
E-Mail : sukunyajean1@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาจีน
ว่าที่ร้อยตรีเรืองเดช กันทะหวาย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8941656
E-Mail : brk.336.ab@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นางธีรวัลย์ คำฮอม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2871187
E-Mail : maamoil@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สถิติประยุกต์