สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวยุพาพร พรมทา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8932646
E-Mail : e_50121454@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางนงคราญ ยวงฟ้า
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9606205
E-Mail : krusa_yuangfa@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวพิกุลทอง ธาราวโรดม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7483383
E-Mail : phikoontong2010@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
นางสุกัญญา ศรศักดา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1806375
E-Mail : sukunyajean1@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : ภาษาจีน
ว่าที่ร้อยตรีเรืองเดช กันทะหวาย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8941656
E-Mail : brk_336@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางธีรวัลย์ คำฮอม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2871187
E-Mail : maamoil@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :