สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางมัญชุสา ขุนนันท์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 098-5566290
E-Mail : munchusa.re@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางอัญชัญ เลพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 063-7817171
E-Mail : anchan0841726414@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายอธิศักดิ์ บุญมี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-7601303
E-Mail : nui_lanna@hotmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาววลีพร ปันนา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7089373
E-Mail : dreampanna@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสายสมร มหาเทพ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1791032
E-Mail : saisamorn_15@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวเจียบศรี กันทา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1177427
E-Mail : jeam177@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวสนธยา พินทรศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ : 096-3484899
E-Mail : noontkb@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสิริรัตน์ คำจินะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5523384
E-Mail : kaiauja26@gmail.com
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก : การศึกษาพิเศษ