สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววราภรณ์ ไฝเอ้ย
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6821122
E-Mail : waraporn.faioei@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
นางธนพร อนุสรพรพงศ์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0670851
E-Mail : tanaporna7309@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นางสาวรัชนี ยอดศิริ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8549395
E-Mail : ratchanee.yodsiri@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
นางรุ่งนภา แก้ววิฑูรย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3878974
E-Mail : rungnapha@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรม
นางสาวไขแข ชัยเงินตรา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8253412
E-Mail : kharkai2510@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิจัยและสถิติ
นางสาวจันทนา กองอรินทร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 095-7304387
E-Mail : krudean2529@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
นางสาวนารีรัตน์ เดชอุดม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : Kondee8429@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์