เจ้าหน้าที่

นางผกาภรณ์ จันทร์เรือง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6975838
E-Mail : ple.phakaphon@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : นิเทศศาสตร์
นางสาวอรกัญญา หาญฤทธิ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8947611
E-Mail : ohmmeemee@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายสุรพล คิดการงาน
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
-
เบอร์โทรศัพท์ : 090-6440788
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : ป.6
วิชาเอก : -
นายเทียนชัย ใจมา
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :