ครูต่างชาติ

Mr.Mr.Phurba. Dorji
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0923824669
E-Mail : phurbadorji99@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เศรษฐศาสตร์
Mr.Eisen. Nungchim
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0800424023
E-Mail : eisenbliss@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
Mr.Mark Oliver Silva Leonida
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
Mrs.Louella Sales Quintana
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0631255705
E-Mail : louellaquintana@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
Mrs.Mary Cris Evangelista Martinez
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0926271444
E-Mail : marycris22martinez@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
Mrs.Maria Sevenez Elmido
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0917369228
E-Mail : edwina.elmido@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารธุรกิจ
Ms.Lestey Ann Espales
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0858367215
E-Mail : lhesty.teacher@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา