สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวธิดารัตน์ อิมัง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7230966
E-Mail : thidarat.jimjimja@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : การศึกษาพิเศษ
นางนลินี สินวัฒนานันท์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 099-8838349
E-Mail : nalinee_ann@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ปฐมวัย
นางรุ่งเรือง ถิ่นคำ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7419495
E-Mail : rungruang18052509@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การอนุบาลศึกษา
นางธนัชชา แก้วเกตุ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5666145
E-Mail : Thanatcha.Krurat@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาการแนะแนว