นักการ แม่บ้าน

นายธนภัทร ไชยมงคล
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8540911
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางจันทร์ฉาย นามวงค์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางจุฑามาศ สำเริงเรือง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางชูวาท พงศ์ตุ้ย
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางทองปุ่น ชัยสมุทร
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางลา มีใส
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสมจิตร บุญเติง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสีทอง คำใจมา
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสุนทร ทองศรี
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางแก้ว ศรีเมือง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางราตรี เพาะเจาะ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางรื่นฤดี ดิ๊ข่อ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางวิเรศ อุปทอง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
แม่ครัว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายทุวา ดิ๊ข่อ
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ : 063-5329257
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายพัฒน์ ทองอินทร์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8540911
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางอรุณศรี อินทะวัง
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
โรงผลิตน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายอำนวย ศุภสินธุ์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายประเสริฐ หน่อใจยาม
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :