พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง

นายภาสกร กันทาแก่น
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ครูพลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 082-0366544
E-Mail : www.mbhty525@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีวิริทธิ์พล ธนากรกิตติพงศ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพลศึกษา ม.1-3
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail : jj.wiritpon@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
นางสาววิณัฐนีย์ ไชยภูมิ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0649979963
E-Mail : Winat.29benz@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ทัศนศิลป์
นางอุบล ไชยวัง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ครูคอมพิวเตอร์ ม.1-3
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
นายณรงค์ วงค์ธานี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ครูดนตรีไทย (ครูวิกฤต)
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
การศึกษาสูงสุด : -
วิชาเอก : -
นางสาวนารีรัตน์ จันทร์ธิราช
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ : 0654908549
E-Mail : nareeratchanthirat@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาจีนธุรกิจ
ว่าที่ร้อยตรีสุนิมิตร มาตะพาน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายวรวุฒิ พวงโพพันธ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวอัณณ์ชญา กบกันทา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวสุวรรณี ตั๋นยัง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวณัฐพร ฉายมุกดา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางพรวณัฐ ทาทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
นางสาวชนันภรณ์ โสมวรรณกุล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ : 0930461314
E-Mail : e57141804@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาจีน
นางสาวชนาธิมาภ อินทรส
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวสิรินทร์ภัสร์ แก้วกัลยา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นางสาวพิชญา วรพจน์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทรศัพท์ : 0820302996
E-Mail : Paloypichaya1996@gmail.com
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาจีน