คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายสิงห์คำ แสงหล้า
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
พระปลัดธนวัฒน์ อภิวญโน
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายประทีป จันทร์ตีะมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายรักษ์ ติยานิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายสมบัติ จิตคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายสุรพล ฟูเพื่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายสุภาพ เสวยราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายสุรชัย แก้วสุพรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายพัทธนันท์ ทองยศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายคณัสพันธ์ พระพรเพ็ญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายประเสริฐ วงค์ชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายเอนก เพชรอำไพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :
นายจรัล ถาวร
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ :
E-Mail :
การศึกษาสูงสุด :
วิชาเอก :