ศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งเพื่อความเป็นเลิศ


โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน

             โครงการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งเพื่อความเป็นเลิศ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้ง “โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งเพื่อความเป็นเลิศ” โดยจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่มเติม และจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ศักยภาพนักเรียนและผู้สนใจด้านโค้ดดิ้ง ซึ่งจะเป็นการจัดทำห้องเรียนโค้ดดิ้ง จำนวน 1 ห้องเรียน สำหรับการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่  โรงเรียนวัดเวฬุวันมีนักเรียน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,735 คน เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาของโรงเรียนในเขตอำเภอสารภี และมีความพร้อมด้านบุคลากรและมีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งส่งเสริมกิจกรรมด้านโค้ดดิ้งให้กับนักเรียนทั้งภายในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียงและบุคคลภายนอกที่สนใจ ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นรากฐานสำคัญ  ของเศรษฐกิจที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง และผ่านการคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564
  
ที่มาและความสำคัญของโครงการ
           การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ด้านโค้ดดิ้งมีความพร้อมในการสร้างนวัตกรรม จำเป็นจะต้องจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งต้องประกอบไปด้วยสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีการเรียนรู้ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน การจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมจะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น  ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  ใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ มาสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น  เพิ่มความสนใจในการเรียนรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน ร่วมถึงความสามารถประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โรงเรียนวัดเวฬุวัน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,735 คน และเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ดังนั้นจึงมีความมุ่งหมายที่จะจัดตั้ง“โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งเพื่อความเป็นเลิศ” ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งและประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง และผ่านการคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจำปี 2564 ทำให้สามารถใช้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งมาต่อยอดในครั้งนี้ได้

ขอบเขตโครงการ
     1)  พัฒนาห้อง “โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งเพื่อความเป็นเลิศ” โรงเรียนวัดเวฬุวัน จำนวน 1 ห้อง ขนาดพื้นที่ 127.2 ตารางเมตร
     2)  จัดกิจกรรมด้านโค้ดดิ้งต่อเนื่อง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เน้นทักษะด้านโค้ดดิ้ง ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 1,000 คน และการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการสำหรับนักเรียนผู้สนใจ รวมถึงนักเรียนภายนอก
     3)  โรงเรียนสามารถขยายเครือข่ายให้กับโรงเรียนกลุ่มที่สนใจ ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสังกัดอำเภอสารภี อย่างน้อย 10 โรงเรียน
 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งเพื่อความเป็นเลิศ” โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
   
   1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย นายจรัล ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 7 ฝ่าย
   2. คณะกรรมการศูนย์  ประกอบด้วย  ครูคอมพิวเตอร์ 4 คน และครูวิทยาศาสตร์ 2 คน
         2.1  นางสาวจันทร์จิรา  มีสนิท     ผู้รับผิดชอบหลัก
         2.2  นายนที  แน่นอุดร             ผู้รับผิดชอบรอง
         2.3  นายวีระวุฒิ  ชัยวงศ์ญาติ    ผู้รับผิดชอบรอง
         ​2.4  นางกาญจนา  ก๋องแก้ว      ผู้รับผิดชอบรอง
         2.5  นายณัฐวุฒิ  ชนะเลิศ         ผู้รับผิดชอบรอง
         2.6  นายวสุพงษ์  อิวาง           ผู้รับผิดชอบรอง
   3.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานการเงินตามคำสั่งโรงเรียนวัดเวฬุวัน
   4.  คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานพัสดุตามคำสั่งโรงเรียนวัดเวฬุวัน
   5.  คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ตามคำสั่งโรงเรียนวัดเวฬุวัน
   6.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ตามคำสังโรงเรียนวัดเวฬุวัน
   7.  ที่ปรึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
   8.  ที่ปรึกษาจากโรงเรียนสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
   9.  ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  1  ราย
โรงเรียนในเครือข่าย
 
ลำดับ โรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน
1.   โรงเรียนบ้านปากเหมือง   อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.   โรงเรียนวัดพญาชมภู   อนุบาล - ประถมศึกษา
3.   โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว   อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.   โรงเรียนวัดแม่สะลาบ   อนุบาล - ประถมศึกษา
5.   โรงเรียนวัดนันทาราม   อนุบาล - ประถมศึกษา
6.   โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ   อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
7.   โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู   อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
8.   โรงเรียนวัดเทพาราม   อนุบาล - ประถมศึกษา
9.   โรงเรียนวัดศรีโพธาราม   อนุบาล - ประถมศึกษา
10.   โรงเรียนบ้านสันทราย   อนุบาล - ประถมศึกษา
11.   โรงเรียนวัดศรีดอนชัย   อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
12.   โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง   อนุบาล - ประถมศึกษา
13.   โรงเรียนวัดสันดอนมูล   อนุบาล - ประถมศึกษา
14.   โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง   อนุบาล - ประถมศึกษา
15.   โรงเรียนวัดกองทราย   อนุบาล - ประถมศึกษา
16.   โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา   อนุบาล - ประถมศึกษา
17.   โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ทุกโรงเรียน   
 
ภาพกิจกรรมของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง
กิจกรรม Teacher Boot Camp : The Teacher idol ภาคเหนือ และพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง