ผลงานด้านครูและบุคลากร

ด้านครูและบุคลากร

ครูและบุคลากรพัฒนาศักยภาพตนเองโดยจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งในปัจจุบันมีครูและบุคลากรได้เลื่อนวิทยฐานะจากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ จำนวน 65 คน

2. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
2.1 นางมนัญญา เตมียะ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลครูดีในดวงใจระดับชาติ 
รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รางวัลสื่อ/นวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับเหรียญทอง 
รางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี
2.2 นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 
รางวัลระดับทองครูผู้ฝึกซ้อมดนตรี 
รางวัลครูดีในดวงใจระดับชาติ

3. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี
นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ
นางสาวธิดารัตน์ อิมัง นางนงคราญ ยวงฟ้า
นางสาวนภาพร ยารังฝั้น นายนาวี ศรีอ้าย
นางนิภาพร รัตนดวงประทีป นางประมวล จิรากิตติรัตน์
นางพวงสร้อย เจริญผล นางพัชรี เกษมณี
นางภาวินีย์ แสงจันทร์ทิพย์ นางรุ่งเรือง ถิ่นคำ
นางสาววาสนา ต๊ะกาบโค นางศิริพร ยามวงศ์
นายศุภชัย ปัญญาวิภาส นางสมพักตร์ เสือน่วม
นางสาวอัจฉรา ธนันชัย