ผลงานด้านสถานศึกษา

ด้านสถานศึกษา

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โดยผ่านการประเมินทั้งระดับปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ในระดับดี
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำในการจัดการเรียนการสอนศูนย์อาเซียนศึกษา
ได้รับรางวัลดีเด่นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับรางวัลดีเด่นโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา ระดับจังหวัด
ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอนุบาล ขนาดกลาง
ผลการทดสอบข้อสอบระดับชาติ (ONET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นอันดับหนึ่งของต้นสังกัด ของภาค และของประเทศ