ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล) ปัจจุบันตั้งอยู่ในหมู่บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสารภี สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
       เดิมสังกัดกองการประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2509 ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาในปี พ.ศ.2513 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) (ปี พ.ศ. 2533 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสารภี ได้ย้ายสำนักงานจากที่ว่าการอำเภอสารภี มาก่อสร้างในบริเวณโรงเรียนวัดเวฬุวัน)
      สถานที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดเวฬุวันแห่งแรกคือ ศาลาวัดแสนหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ชื่อครั้งแรกว่า “โรงเรียนประชาบาลที่นายอำเภอจัดตั้งวัดแสนหลวง” นับว่า เป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของอำเภอสารภี ประชาชนโดยทั่วไปมักเรียกว่า “โรงเรียนประจำอำเภอ”
       โรงเรียนวัดเวฬุวัน เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2457 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีครู 5 คน ครูใหญ่คนแรกคือนายอินตา วรรณพิศิษฐ์
      โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ย้ายจากวัดแสนหลวง มาตั้งอยู่ในหมู่บ้านเวฬุวัน หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี บริเวณดังกล่าวอยู่เหนือวัดเวฬุวันเพียงเล็กน้อย ขณะนี้บริเวณดังกล่าวใช้เป็นที่ตั้ง สำนักงานเกษตรและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี มีเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา
       พระองค์เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดี กระทรวงธรรมมาการ ได้เสด็จมาเป็นประธาน วางศิลาฤกษ์อาคารเรียน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2472 เป็นอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น(ได้รื้อถอนไปนานแล้ว) พระองค์เจ้าธานีนิวัติ ได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า “สารภีชนานุกูล” ใช้อักษรย่อว่า “ส.ช.” ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดหมายเลขของโรงเรียนวัดเวฬุวันคือ 15 จึงใช้เป็นอักษรย่อว่า“ส.ช.15 ”
       โรงเรียนวัดเวฬุวันได้ย้ายอาคารเรียนจากหมู่ที่ 1 มาตั้งในหมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ คือสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา เอกสารเป็นที่ดิน 2 โฉนด หรือ 2 แปลง มีลำเหมืองคั่นระหว่างทั้งสองแปลงดังกล่าว
- แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา
- แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา


ปัจจุบันมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้
1. อาคารเวฬุชาติ สร้างเมื่อ พ.ศ.2499 แบบ ป.1ก มี 4 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2540 ได้เปลี่ยนโครงสร้างหลังคาทาสีใช้งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เป็นงบประมาณของ ทางราชการ 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) และต้นปีการศึกษา 2541 ได้ต่อเติมด้านหลัง ใช้งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นงบที่ผู้ปกครองร่วมกันบริจาค ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียน ชั้นอนุบาล 2 ต่อมาทางราชการได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้ขอใช้อาคารดังกล่าว และใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนสารภี” แต่มีครูใหญ่คนเดียวกันคือ นายสวัสดิ์ สายเกิด โรงเรียนสารภี เปิดสอนชั้น ม.1 – ม.3 ซึ่งอยู่ในสังกัดกองการประถมศึกษาพิเศษ ส่วนโรงเรียนสารภีชนานุกุล เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.4 ซึ่งสังกัดกองการประถมศึกษา เมื่อทางราชการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ระบบการศึกษา ได้เปลี่ยนเป็นชั้นประถม ขยายเป็นชั้น ป.5–ป.6– ป.7 และเนื่องจากบริเวณเดียวกันมีโรงเรียน 2 โรงเรียน มี 2 ชื่อ คือ “ โรงเรียนสารภีชนานุกูล” กับ “โรงเรียนสารภี” แต่มีครูใหญ่คนเดียวกัน คือ นายสวัสดิ์ สายเกิด จึงได้ขออนุญาตจากทางราชการให้มีชื่อโรงเรียนเพียงชื่อเดียว คือ โรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล)

2. อาคารเวฬุพัฒน์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2499 แบบ ป.1ก อาคารไม้ บัดนี้ได้รื้อแล้ว เมื่อเดือน เมษายน 2540 ยังไม่ได้รับงบประมาณสร้างทดแทน
3. อาคารเวฬุรัตน์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นอาคารแบบ สปช.2/28 เป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน งบประมาณ 3,364,000 บาท สร้างโดยบริษัท ป.วิโรจน์การช่าง ใช้เป็นอาคารเรียนชั้น ม.1 – ม.3 จำนวน 7 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้องแนะแนว 1 ห้อง และศูนย์อาเซียนศึกษาหรือห้องมินิเธียร์เตอร์ 1 ห้อง
4. อาคารเรียน “สโมสรไลออนส์เชียงใหม่นครพิงค์” สโมสรเป็นผู้สร้างให้ใช้งบประมาณ 900,000 บาท จำนวน 6 ห้องเรียน ขนาด 6 x 7 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 ขณะนี้ใช้เป็นอาคารเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (สโมสรไลออนส์เชียงใหม่นครพิงค์ได้ประสานงาน ขอความร่วมมือจากสโมสรฯ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไต้หวัน) ต่อมาทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ต่อเติมด้านหน้าใช้งบประมาณ 250,000 บาท และต้นปีการศึกษา 2541 ได้ปรับปรุงบริเวณด้านหลังของอาคารใช้เป็นที่เล่นของนักเรียนใช้งบประมาณอีก 40,000 บาท
5. อาคารเวฬุกาญจน์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 แบบ สปช. 2/28 ใช้งบประมาณของ ทางราชการจำนวน 3,940,000 บาท ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 11 ห้องเรียน
6. อาคารเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534 แบบ สปช.105/26 งบประมาณ 1,400,000 บาท
7. อาคารเวฬุโรจน์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 เป็นอาคารเรียนขนาด 3 ชั้นใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา และห้องประชุม แสนแคง
8. อาคารหอประชุม 100 ปี เวฬุวัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 ขนาด 2,000 ที่นั่ง ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 56 เมตร สูง 12 เมตร งบประมาณ 4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้สำหรับบริการนักเรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
9. อาคารสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน
10 อาคารฝึกปฏิบัติและจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชานาฎศิลป์