นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว
นายอานนท์ สิงห์ตาแก้วประธานกรรมการ
นายสิงห์คำ แสงหล้า
นายสิงห์คำ แสงหล้ารองประธานกรรมการ
พระปลักธนวัฒน์ อภิวญโน
พระปลักธนวัฒน์ อภิวญโนกรรมการ
พระอธิการปรีชา มุนิวัโส
พระอธิการปรีชา มุนิวัโสกรรมการ
นายรักษ์ ติยานิน
นายรักษ์ ติยานินกรรมการ
นายสุรพล ฟูเพื่อง
นายสุรพล ฟูเพื่องกรรมการ
นายสมบัติ จิตคำ
นายสมบัติ จิตคำกรรมการ
นายสุภาพ เสวยราช
นายสุภาพ เสวยราชกรรมการ
นายประทีป จันต๊ะมา
นายประทีป จันต๊ะมากรรมการ
นายพัทธนันท์ ทองยศ
นายพัทธนันท์ ทองยศกรรมการ
นายคณัสพันธ์ พระพรเพ็ญ
นายคณัสพันธ์ พระพรเพ็ญกรรมการ
นายสุรชัย แก้วสุพรรณ
นายสุรชัย แก้วสุพรรณกรรมการ
นายเอนก เพชรอำไพ
นายเอนก เพชรอำไพกรรมการ
นายประเสริฐ วงค์ชัย
นายประเสริฐ วงค์ชัยกรรมการ
นายจรัล
นายจรัลกรรมการ
นายเอนก เพชรอำไพ
นายเอนก เพชรอำไพกรรมการ
ชื่อ..................นามสกุล...........................
ชื่อ..................นามสกุล...........................ตำแหน่ง...........................