นายสุรชัย แก้วสุพรรณ
นายสุรชัย แก้วสุพรรณประธานชมรม
นายประเสริฐ สุริยโต้
นายประเสริฐ สุริยโต้กรรมการบริหารชมรม
นางพวงพยอม ยืนบุญ
นางพวงพยอม ยืนบุญกรรมการ
นางพรพรรณ ตันติสง่ากุล
นางพรพรรณ ตันติสง่ากุลกรรมการและเลขานุการ
นางสาววริศรา ขอบรูป
นางสาววริศรา ขอบรูปเหรัญญิก
นางธิดารัตน์ อิมัง
นางธิดารัตน์ อิมังกรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
นายคณัสพันธ์ พระพรเพ็ญ
นายคณัสพันธ์ พระพรเพ็ญประชาสัมพันธ์
นายพรเทพ แปงใจ
นายพรเทพ แปงใจกรรมการ
นายอานนท์ ทองเงา
นายอานนท์ ทองเงากรรมการ
นายสมบัติ สุภาศรี
นายสมบัติ สุภาศรีกรรมการ
นายวันชัย ว่องไว
นายวันชัย ว่องไวปฏิคม
นายศิลป์ชัย พึ่งพิณ
นายศิลป์ชัย พึ่งพิณประชาสัมพันธ์
นางจรรยา วรรณยา
นางจรรยา วรรณยากรรมการ