ด้านสถานศึกษา

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โดยผ่านการประเมินทั้งระดับปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ในระดับดี
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำในการจัดการเรียนการสอนศูนย์อาเซียนศึกษา
 • ได้รับรางวัลดีเด่นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ได้รับรางวัลดีเด่นโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา ระดับจังหวัด
 • ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก
 • ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
 • ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอนุบาล ขนาดกลาง
 • ผลการทดสอบข้อสอบระดับชาติ (ONET) วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นอันดับหนึ่งของต้นสังกัด ของภาค และของประเทศ

ด้านครูและบุคลากร

 1. ครูและบุคลากรพัฒนาศักยภาพตนเองโดยจัดทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งในปัจจุบันมีครูและบุคลากรได้เลื่อนวิทยฐานะจากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ จำนวน 65 คน
 2. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
  นางมนัญญา เตมียะ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
  – รางวัลครูดีในดวงใจระดับชาติ
  – รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARD ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  – รางวัลสื่อ/นวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับเหรียญทอง
  – รางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี
  นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
  – รางวัลระดับทองครูผู้ฝึกซ้อมดนตรี
  – รางวัลครูดีในดวงใจระดับชาติ
 3. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี
  1. นางสาวจันทร์จิรา มีสนิท นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ
  2. นางสาวธิดารัตน์ อิมัง นางนงคราญ ยวงฟ้า
  3. นางสาวนภาพร ยารังฝั้น นายนาวี ศรีอ้าย
  4. นางนิภาพร รัตนดวงประทีป นางประมวล จิรากิตติรัตน์
  5. นางพวงสร้อย เจริญผล นางพัชรี เกษมณี
  6. นางภาวินีย์ แสงจันทร์ทิพย์ นางรุ่งเรือง ถิ่นคำ
  7. นางสาววาสนา ต๊ะกาบโค นางศิริพร ยามวงศ์
  8. นายศุภชัย ปัญญาวิภาส นางสมพักตร์ เสือน่วม
  9. นางสาวอัจฉรา ธนันชัย

ด้านผู้เรียน

จากการฝึกทักษะ และส่งเสริมความรู้ความสามารถ ทำให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ผลงานระดับชาติ

 • รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ณ เมืองทองธานี
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ
  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนน
  1.) เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงเดือน
  2.) เด็กหญิงชนารัญช์ แก้วคำมา
  สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนน
  1.) เด็กหญิงสุภาพิชญ์ ฟองมี

ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลการประกวดและแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ ดังรายการต่อไปนี้

 • รางวัลเหรียญทองการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ม.1-6
 • รางวัลเหรียญทองการวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 • รางวัลเหรียญทองการเขียนภาพโดยสีเอกรงค์
 • รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษา
 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Spelling-B ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 • รางวัลเหรียญทองการประกวดมารยาทไทย
 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Multi skills Competition ระดับประถมศึกษา
 • รางวัลเหรียญทองการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
 • รางวัลเหรียญทองการขับร้องเพลงสากลหญิง สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • รางวัลเหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางการเรียน
 • รางวัลเหรียญทองการประกวดดนตรีไทย (อังกะลุง)