นายทุวา ดิ๊ข่อ
นายทุวา ดิ๊ข่อนักการภารโรง
นายธนภัทร ไชยมงคล
นายธนภัทร ไชยมงคลนักการภารโรง
นายพัฒน์ ทองอินทร์
นายพัฒน์ ทองอินทร์นักการภารโรง
นายอำนวย ศุภสินธุ์
นายอำนวย ศุภสินธุ์นักการภารโรง
นายประเสริฐ หน่อใจ
นายประเสริฐ หน่อใจยาม
นายสุรพล คิดการงาน
นายสุรพล คิดการงานคนขับรถ
นางจันทร์ฉาย นามวงค์
นางจันทร์ฉาย นามวงค์แม่ครัว
นางจุฑามาศ สำเริงเรือง
นางจุฑามาศ สำเริงเรืองแม่ครัว
นางชูวาท พงศ์ตุ้ย
นางชูวาท พงศ์ตุ้ยแม่ครัว
นางทองปุ่น ชัยสมุทร
นางทองปุ่น ชัยสมุทรแม่ครัว
นางลา มีใส
นางลา มีใสแม่ครัว
นางสมจิตร บุญเติง
นางสมจิตร บุญเติงแม่ครัว
นางสีทอง คำใจมา
นางสีทอง คำใจมาแม่ครัว
นางสุนทร ทองศรี
นางสุนทร ทองศรีแม่ครัว
นางแก้ว ศรีเมือง
นางแก้ว ศรีเมืองแม่ครัว
นางราตรี เพาะเจาะ
นางราตรี เพาะเจาะแม่ครัว
นางรื่นฤดี ดิ๊ข่อ
นางรื่นฤดี ดิ๊ข่อแม่ครัว
นางวิเรศ อุปทอง
นางวิเรศ อุปทองแม่ครัว
นางอรุณศรี อินทะวัง
นางอรุณศรี อินทะวังโรงผลิตน้ำ