นายภาสกร กันทาแก่น
นายภาสกร กันทาแก่น(พนักงานราชการ) ครูพลศึกษา ป.4-6
นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ
นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ(พนักงานราชการ) ครูคอมพิวเตอร์ ม.1-3
นางสาวจรีรัตน์ สมสุข
นางสาวจรีรัตน์ สมสุข(ครูวิกฤต) เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
นางสาวมณีรัตน์ พงศ์ไพรวัน
นางสาวมณีรัตน์ พงศ์ไพรวัน(ครูวิกฤต) ครูพิเศษ MEP
นายณรงค์ วงค์ธานี
นายณรงค์ วงค์ธานี(ครูวิกฤต) ครูดนตรีไทย
นางสาวอารีลักษณ์ พงษ์ปวน
นางสาวอารีลักษณ์ พงษ์ปวน(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) ครูคอมพิวเตอร์ อนุบาล
นายนนทพันธ์ เย็นปัญญา
นายนนทพันธ์ เย็นปัญญา(ครูอัตราจ้าง) ครูว่ายน้ำ
นายบดินทร์ สุขต้อ
นายบดินทร์ สุขต้อ(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษ ป.1-3
นายปฏิภาณ พึ่งบุญ
นายปฏิภาณ พึ่งบุญ(ครูอัตราจ้าง) ครูว่ายน้ำ
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต แก่เขียว
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต แก่เขียว(ครูอัตราจ้าง) ครูพลศึกษา ม.1-3
นางผกาภรณ์ จันทร์เรือง
นางผกาภรณ์ จันทร์เรือง(ครูอัตราจ้าง) เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจิรภา เทียนทองมงคล
นางสาวจิรภา เทียนทองมงคล(ครูอัตราจ้าง) ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
นางสาวชญารัศน์ วิสุทธิแพทย์
นางสาวชญารัศน์ วิสุทธิแพทย์(ครูอัตราจ้าง) ครูนาฏศิลป์ ป.4-6
นางสาวนิลตรา ปิงเมือง
นางสาวนิลตรา ปิงเมือง(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษ ป.1-3
นางสาวปริยาภัทร ไชยหาญ
นางสาวปริยาภัทร ไชยหาญ(ครูอัตราจ้าง) ครูศิลปะ ป.4-6
นางสาวสุชานาฏ คู้ลู้
นางสาวสุชานาฏ คู้ลู้(ครูอัตราจ้าง) เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
นางสาวพจนารถ วิริยะ
นางสาวพจนารถ วิริยะ(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
นางสาววิณัฐนีย์ ไชยภูมิ
นางสาววิณัฐนีย์ ไชยภูมิ(ครูอัตราจ้าง) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุดาวัลย์ พันตาแก้ว
นางสาวสุดาวัลย์ พันตาแก้ว(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษ ป.1-3
นางอุบล ไชยวัง
นางอุบล ไชยวัง (ครูอัตราจ้าง) ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1
นางสาวณัฐทิวาพร กนกธาดาสกุล
นางสาวณัฐทิวาพร กนกธาดาสกุล(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษ ม.1-3
นางสาวอรกัญญา หาญฤทธิ์
นางสาวอรกัญญา หาญฤทธิ์เจ้าหน้าที่ธุรการ