นายภาสกร กันทาแก่น
นายภาสกร กันทาแก่น(พนักงานราชการ) ครูพลศึกษา ป.4-6
นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ
นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ(พนักงานราชการ) ครูคอมพิวเตอร์ ม.1-3
นางสาวจรีรัตน์ สมสุข
นางสาวจรีรัตน์ สมสุข(ครูวิกฤต) เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
นางสาวมณีรัตน์ พงศ์ไพรวัน
นางสาวมณีรัตน์ พงศ์ไพรวัน(ครูวิกฤต) ครูพิเศษ MEP
นายณรงค์ วงค์ธานี
นายณรงค์ วงค์ธานี(ครูวิกฤต) ครูดนตรีไทย
นายบดินทร์ สุขต้อ
นายบดินทร์ สุขต้อ(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษ ป.1-3
นายปฏิภาณ พึ่งบุญ
นายปฏิภาณ พึ่งบุญ(ครูอัตราจ้าง) ครูว่ายน้ำ
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต แก่เขียว
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต แก่เขียว(ครูอัตราจ้าง) ครูพลศึกษา ม.1-3
นางผกาภรณ์ จันทร์เรือง
นางผกาภรณ์ จันทร์เรือง(ครูอัตราจ้าง) เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวจิรภา เทียนทองมงคล
นางสาวจิรภา เทียนทองมงคล(ครูอัตราจ้าง) ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
นางสาวนิลตรา ปิงเมือง
นางสาวนิลตรา ปิงเมือง(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษ ป.1-3
นางสาวปริยาภัทร ไชยหาญ
นางสาวปริยาภัทร ไชยหาญ(ครูอัตราจ้าง) ครูศิลปะ ป.4-6
นางสาวสุชานาฏ คู้ลู้
นางสาวสุชานาฏ คู้ลู้(ครูอัตราจ้าง) เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
นางสาวพจนารถ วิริยะ
นางสาวพจนารถ วิริยะ(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษภาษาอังกฤษ
นางสาววิณัฐนีย์ ไชยภูมิ
นางสาววิณัฐนีย์ ไชยภูมิ(ครูอัตราจ้าง) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางอุบล ไชยวัง
นางอุบล ไชยวัง (ครูอัตราจ้าง) ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1
นางสาวณัฐทิวาพร กนกธาดาสกุล
นางสาวณัฐทิวาพร กนกธาดาสกุล(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษ ม.1-3
นางสาวอรกัญญา หาญฤทธิ์
นางสาวอรกัญญา หาญฤทธิ์เจ้าหน้าที่ธุรการ