พนักงานและครูอัตราจ้าง

/พนักงานและครูอัตราจ้าง
พนักงานและครูอัตราจ้าง 2018-02-12T10:20:37+00:00
นายภาสกร กันทาแก่น
นายภาสกร กันทาแก่น(พนักงานราชการ) ครูพละศึกษา ป.4-6
นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ
นายวีระวุฒิ ชัยวงศ์ญาติ(พนักงานราชการ) ครูคอมพิวเตอร์ ม.1-3
นางสาวจรีรัตน์ สมสุข
นางสาวจรีรัตน์ สมสุข(ครูวิกฤต) เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
นางสาวอารีลักษณ์ พงษ์ปวน
นางสาวอารีลักษณ์ พงษ์ปวน(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ) ครูคอมพิวเตอร์ อนุบาล
นางสาวปาณิสรา อุดมทรัพย์โภคิน
นางสาวปาณิสรา อุดมทรัพย์โภคิน(ครูวิกฤต) ครูประจำชั้น อ.1
นางสาวสิริพร กันทา
นางสาวสิริพร กันทา(ครูธุรการ) เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายนนทพันธ์ เย็นปัญญา
นายนนทพันธ์ เย็นปัญญา(ครูอัตราจ้าง) ครูว่ายน้ำ
นายปฏิภาณ พึ่งบุญ
นายปฏิภาณ พึ่งบุญ(ครูอัตราจ้าง) ครูว่ายน้ำ
นายบดินทร์ สุขต้อ
นายบดินทร์ สุขต้อ(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษ ป.1-3
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต แก่เขียว
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต แก่เขียว(ครูอัตราจ้าง) ครูพละศึกษามัธยม
นางผกาภรณ์ จันทร์เรือง
นางผกาภรณ์ จันทร์เรือง(ครูอัตราจ้าง) เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปวีณา อาจเจริญ
นางสาวปวีณา อาจเจริญ(ครูอัตราจ้าง) เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปริยาภัทร ไชยหาญ
นางสาวปริยาภัทร ไชยหาญ(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษ ป.4-6
นางสาววิณัฐนีย์ ไชยภูมิ
นางสาววิณัฐนีย์ ไชยภูมิ(ครูอัตราจ้าง) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพจนารถ วิริยะ
นางสาวพจนารถ วิริยะ(ครูอัตราจ้าง) เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางอุบล ไชยวัง
นางอุบล ไชยวัง (ครูอัตราจ้าง) ครูพี่เลี้ยง อ. 1
นางสาวนิลตรา ปิงเมือง
นางสาวนิลตรา ปิงเมือง(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษ ป.1-3
นางสาวสุดาวัลย์ พันตาแก้ว
นางสาวสุดาวัลย์ พันตาแก้ว(ครูอัตราจ้าง) ครูพิเศษ ป.1-3