นางสาววาสนา ต๊ะกาบโค
นางสาววาสนา ต๊ะกาบโคครูประจำชั้น อ.2/1
นางพวงสร้อย เจริญผล
นางพวงสร้อย เจริญผลครู ชำนาญการพิเศษ
นางไปรยา มะโนรมย์
นางไปรยา มะโนรมย์ครู ชำนาญการ
นางสาวธิดารัตน์ อิมัง
นางสาวธิดารัตน์ อิมังครู ชำนาญการพิเศษ
นางนลินี สินวัฒนานันท์
นางนลินี สินวัฒนานันท์ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งเรือง ถิ่นคำ
นางรุ่งเรือง ถิ่นคำครู ชำนาญการพิเศษ
นางธนัชชา แก้วเกตุ
นางธนัชชา แก้วเกตุครู ชำนาญการพิเศษ
นางจรรยา มหานันท์
นางจรรยา มหานันท์ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งนภา แก้ววิฑูรย์
นางรุ่งนภา แก้ววิฑูรย์ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชนี ยอดศิริ
นางสาวรัชนี ยอดศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ
นางธนพร อนุสรพรพงศ์
นางธนพร อนุสรพรพงศ์ครู ชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ พรหมคำแดง
นางฉวีวรรณ พรหมคำแดงครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัญชัญ เลพิมาย
นางอัญชัญ เลพิมายครู ชำนาญการพิเศษ
นางสายสมร มหาเทพ
นางสายสมร มหาเทพครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเจียมศรี กันทา
นางสาวเจียมศรี กันทาครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวยุพาพร พรมทา
นางสาวยุพาพร พรมทาครู ชำนาญการ
นางนงคราญ ยวงฟ้า
นางนงคราญ ยวงฟ้าครู ชำนาญการพิเศษ
นางนันทนา บุญหมื่น
นางนันทนา บุญหมื่นครู ชำนาญการพิเศษ
นายคณัสพันธ์ พระพรเพ็ญ
นายคณัสพันธ์ พระพรเพ็ญครู ชำนาญการพิเศษ
นางธีรวัลย์ คำฮอม
นางธีรวัลย์ คำฮอมครู ชำนาญการพิเศษ
นางสหัทยา พัฒนพิบูลย์
นางสหัทยา พัฒนพิบูลย์ครู ชำนาญการพิเศษ
นางพัชรี เกษมณี
นางพัชรี เกษมณีครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรัญญา นาตา
นางสาวศรัญญา นาตาครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์ เรือนชุ่มเชย
นางสาวพัชรินทร์ เรือนชุ่มเชยครุชำนาญการ
นายอภิเษก ณ วรรณติ๊บ
นายอภิเษก ณ วรรณติ๊บครู ชำนาญการ
นางกาญจนา จันทร์จร
นางกาญจนา จันทร์จรครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวดวงดาว นกแก้ว
นางสาวดวงดาว นกแก้วครู ชำนาญการ
นางนัยน์ปพร ปานกลัด
นางนัยน์ปพร ปานกลัดครู ชำนาญการพิเศษ
นางเมย์ณิศา พูลจันทร์
นางเมย์ณิศา พูลจันทร์ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเอมอร วงค์ษา
นางเอมอร วงค์ษาครู ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี แสงเกิด
นางพรรณี แสงเกิดครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปิยะรัตน์ เงาผ่อง
นางสาวปิยะรัตน์ เงาผ่องครู ชำนาญการ
นายทนงศักดิ์ ม่านมุงศิลป์
นายทนงศักดิ์ ม่านมุงศิลป์คร ชำนาญการ
นางสาวอัจฉรา ธนัญชัย
นางสาวอัจฉรา ธนัญชัยครู ชำนาญการ
นางสาวอานันท์นิตย์ สุรินทร์ตา
นางสาวอานันท์นิตย์ สุรินทร์ตาครู ชำนาญการ
นางสาวศิวพร ทิพย์พละ
นางสาวศิวพร ทิพย์พละครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมควร เขียมสุวรรณ
นายสมควร เขียมสุวรรณครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมพิศ ศรีชมภู
นางสาวสมพิศ ศรีชมภูครู ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา เหมืองหม้อ
นางกาญจนา เหมืองหม้อครู ชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉราภรณ์ ประสพโชคชัย
นางอัจฉราภรณ์ ประสพโชคชัยครู ชำนาญการ
นางอัญชลี นันตาวงค์
นางอัญชลี นันตาวงค์ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนภาพร ยารังฝั้น
นางสาวนภาพร ยารังฝั้นครู ชำนาญการ
นางสุกัญญา ศรศักดา
นางสุกัญญา ศรศักดาครู ชำนาญการ
นายประวุฒิ ฟองคำ
นายประวุฒิ ฟองคำครู ชำนาญการ
นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศ
นายณัฐวุฒิ ชนะเลิศครูที่ปรึกษา ม.3/2
นางสาวรัญจวน มโหธร
นางสาวรัญจวน มโหธรครู ชำนาญการ
นายไชยนันต์ อ่อนนุ่ม
นายไชยนันต์ อ่อนนุ่มครู ชำนาญการพิเศษ
นายธีรภาพ นามวงค์
นายธีรภาพ นามวงค์ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนาวี ศรีอ้าย
นายนาวี ศรีอ้ายครู ชำนาญการพิเศษ
นายศุภชัย ปัญญาวิภาส
นายศุภชัย ปัญญาวิภาสครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุรพล อนุสรพรพงศ์
นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมณีรัตน์ แก้วสว่างนภา
นางมณีรัตน์ แก้วสว่างนภาครู ชำนาญการพิเศษ
นางมนัญญา เตมียะ
นางมนัญญา เตมียะครู ชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร ยามวงค์
นางศิริพร ยามวงค์ครูพิเศษ
นางสาวไขแข ชัยเงินตรา
นางสาวไขแข ชัยเงินตราครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรทิวา ถากว้าง
นางสาวพรทิวา ถากว้างครู ชำนาญการ
นางสาวพิกุลทอง ธาราวโรดม
นางสาวพิกุลทอง ธาราวโรดมครู ชำนาญการ
นางสาววลีพร ปันนา
นางสาววลีพร ปันนาครู ชำนาญการ
นางสิริรัตน์ คำจินะ
นางสิริรัตน์ คำจินะครู ชำนาญการพิเศษ
นางแสงมณี พิทยาพล
นางแสงมณี พิทยาพลครู ชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา ก๋องแก้ว
นางกาญจนา ก๋องแก้วครู ชำนาญการ
นางลัคนา สุยะ
นางลัคนา สุยะครูพิเศษ
นายทวีป ศรีสุวรรณ
นายทวีป ศรีสุวรรณครูพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
นางสาวภัทริน หมื่นประจำ
นางสาวภัทริน หมื่นประจำครูพิเศษ
นางสาววราภรณ์ ไฝเอ้ย
นางสาววราภรณ์ ไฝเอ้ยครูพิเศษ ระดับชั้นประถมศึกษา 1-3