นายประเสริฐ สุริยโต้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวอุษณีย์ สกุณา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน