ข้อมูลทั่วไป

/ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป 2017-07-21T14:14:40+00:00

 

โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)
ตั้งอยู่เลขที่
114/2 หมู่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-321521, 053-321229 โทรสาร 053-321  
website : www.weruwan.ac.th , facebook  :  www.facebook.com/weruwan , E-mail_school@hotmail.com                                                 
          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

คำขวัญของโรงเรียน

“ความรู้ดี กีฬาเด่น ทำงานเป็น เน้นคุณธรรม”

 

วิสัยทัศน์

“มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนแกร่ง คนเก่ง”

 

                                                                                                                  อัตลักษณ์

ความเป็นคนดี  คนแกร่ง  และคนเก่ง   

 

     เอกลักษณ์

รักษ์ท้องถิ่น  รักความเป็นไทย  ศรัทธาในวิถีพุทธ

 

          พันธกิจ
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนมุ่งสู่การบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมืออาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยี
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง
 4. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีความเสมอภาค
 5. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
 6.  พัฒนากระบวนการในระบบของโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       สีประจำโรงเรียน  ม่วง – ขาว                                                                                                                                                                                                          ความหมายของสี                                                                                                                                                                                            ม่วง  :  มุ่งพัฒนาความรู้สู่่ชีวิต                                                                                                                                                                            ขาว  :  คุณธรรมนำความคิด จิตผ่องใส                                                                                                            
   เป้าประสงค์

 

เด็กในเขตพื้นที่บริการทุกคน ได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตร และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
 1. นายอินตา วรรณพิศิษฐ์ ครูใหญ่ พ.ศ.2457 – 2463
 2. นายยืน ไชยวงศ์ญาติ ครูใหญ่ พ.ศ.2463 – 2465
 3. สามเณรเรือน เจริญวงค์ ครูใหญ่ พ.ศ.2465 – 2469
 4. นายยืน ไชยวงค์ญาติ ครูใหญ่ พ.ศ.2469 – 2471
 5. นายถา อักษรพรหม ครูใหญ่ พ.ศ.2471 – 2471
 6. นายทองย้อย เกษกาญจน์ ครูใหญ่ พ.ศ.2472 – 2486
 7. นายสิงห์คำ เกสรศรี ครูใหญ่ พ.ศ.2486 – 2488
 8. นายเกื้อ มณีกูล ครูใหญ่ พ.ศ.2488 – 2489
 9. นายบุญฤทธิ์ ช่ำชอง ครูใหญ่ พ.ศ.2489 – 2491
 10. นายถวิล ณ เชียงใหม่ ครูใหญ่ พ.ศ.2491 – 2502
 11. นายสวัสดิ์ สายเกิด ครูใหญ่ พ.ศ.2502 – 2515
 12. นายพรชัย พิมลศรี ครูใหญ่ พ.ศ.2515 – 2519
 13. นายวิชัย ตัณฑเมืองยศ รักษาการ พ.ศ.2519 – 2523
 14. นายบวร สมุทรทัย รักษาการ พ.ศ.2523 – 2525
 15. นายรังสรรค์ ยาวุฒิ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2525 – 2525
 16. นายประสิทธิ์ ศิริเจริญ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2525 – 2541
 17. นายดุสิต เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 – 2544
 18. นายมานพ จินะนา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 – 2554
 19. นายธนู มีสัตย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 – 2558
 20. นายประเสริฐ สุริยโต้  ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

แผนที่เขตบริการของโรงเรียน

 

  

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559           

       จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

อนุบาล 2

49

56

35

41

 84

97

         รวม

105

76

181

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

108

105

104

101

126

114

90

99

100

102

87

99

198

204

204

203

213

213

           รวม

658

577

1,235

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

87

68

62

47

62

52

134

130

114

          รวม

217

161

378

      รวมทั้งหมด

1009

839

1,848

  

 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

       ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  ปีการศึกษา 2559

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด/คน

นักเรียนที่ได้ไปเกรด 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559

คณิต

วิทย์

ไทย

อังกฤษ

สังคม

สุขพละ

การงาน

ศิลปะ

ป.1

198

126

157

102

117

146

115

192

179

63.63

79.29

51.51

59.09

73.73

58.00

96.96

90.40

ป.2

203

97

112

117

50

130

113

195

151

47.78

55.17

57.63

24.63

64.03

55.66

96.05

74.38

ป.3

204

76

97

98

84

118

150

199

143

37.25

47.54

48.03

41.17

57.84

73.52

97.54

70.09

ป.4

203

40

31

108

115

96

196

129

95

19.70

15.27

53.20

56.65

47.29

96.55

63.54

46.79

ป.5

213

92

56

96

93

128

154

140

97

43.19

26.29

45.07

43.66

60.09

72.30

65.72

45.53

ป.6

214

89

79

88

86

120

155

148

117

41.58

36.91

41.12

40.18

56.07

72.42

69.15

54.67

 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  ปีการศึกษา 2559

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด/คน

นักเรียนที่ได้ไปเกรด 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559

คณิต

วิทย์

ไทย

อังกฤษ

สังคม

สุขพละ

การงาน

ศิลปะ

ม.1

133

35

64

52

28

92

51

76

83

26.31

48.12

39.09

21.05

69.17

38.34

57.14

62.40

ม.2

119

35

56

8

19

42

56

67

68

29.41

47.05

6.72

15.96

35.29

47.05

56.30

57.14

ม.3

113

24

4

46

8

44

57

29

72

21.23

3.53

40.70

7.07

38.93

50.44

25.66

63.71

 

  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test :NT)   

      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test :NT)   ประจำปีการศึกษา 2559

รายการความสามารถ

 จำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา  2558

ด้านภาษา

 184

49.87

ด้านคำนวณ

184

37.81

ด้านเหตุผล

184

53.50

 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test :NT)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2558-2559

รายการความสามารถ

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ร้อยละของผลต่าง

ระหว่างปีการศึกษา

ด้านภาษา

32.98

49.87

16.89

ด้านคำนวณ

41.14

37.81

-3.33

ด้านเหตุผล

33.52

53.50

19.98

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน

40.12

47.06

6.94

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2559

       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคม

ภาษาอังกฤษ

 โรงเรียน

55.63

41.68

39.30

44.52

41.05

 ระดับจังหวัด

53.37

41.06

41.69

46.70

36.42

 ระดับสังกัด  .

51.88

38.76

40.27

45.08

31.11

 ระดับประเทศ

52.98

40.47

41.22

46.68

34.59

หมายเหตุ สาระที่มีคะแนนสูงกว่าจังหวัด สังกัด และประเทศ  ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ

                 ภาษาอังกฤษ

      

   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคม

ภาษาอังกฤษ

 โรงเรียน

44.56

30.37

33.67

46.96

31.31

ระดับจังหวัด

47.99

31.18

36.12

50.45

34.07

ระดับสังกัด

46.81

29.53

35.12

49.34

31.39

 ระดับประเทศ

46.36

29.31

34.99

49.00

31.80

        หมายเหตุ สาระที่มีคะแนนสูงกว่าจังหวัด สังกัด และประเทศ ได้แก่ คณิตศาสตร์

 

     เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2558-2559                                       

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2558-2559  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปี

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคม

ภาษาอังกฤษ

 2558

50.75

44.92

39.13

47.08

47.51

2559

55.63

41.68

39.30

44.52

41.05

                                          

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2558-2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับ/รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคม

ภาษาอังกฤษ

 2558

42.67

31.46

35.88

44.41

31.29

2559

44.56

30.37

33.67

46.96

31.31

 

 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

  จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559.

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

จำนวนนักเรียนที่ใช้

หมายเหตุ

ลานคณิตศาสตร์สร้างสรรค์

1,667

นักเรียนชั้นประถม-มัธยม

สหกรณ์ร้านค้า

1,667

นักเรียนชั้นประถม-มัธยม

สนามฟุตบอล

1,667

นักเรียนชั้นประถม-มัธยม

ห้องสมุด

1,350

นักเรียนชั้นประถม-มัธยม

ห้องฝึกซ้อมดนตรี

1,667

นักเรียนชั้นประถม-มัธยม

ลานโพธิ์วัดแสนแคง

1,848

นักเรียนทุกระดับชั้น

ศาลาปฏิบัติธรรม

1,848

นักเรียนทุกระดับชั้น

สระว่ายน้ำ

1,848

นักเรียนทุกระดับชั้น

อาคารพลศึกษา

1,667

นักเรียนชั้นประถม-มัธยม

 

         จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

จำนวนนักเรียนที่ใช้

หมายเหตุ

ศูนย์เผยแผ่ธรรมวัดเวฬุวัน

1,667

นักเรียนทุกระดับชั้น

สวนสัตว์เชียงใหม่

787

ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3

เวียงกุมกาม

133

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

119

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี

787

ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

203

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

น้ำพุร้อนสันกำแพง

427

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง

119

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กองพันทหารสื่อสาร ค่ายนาวิกโยธิน สัตหีบ ชลบุรี

113

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

          ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร

 งบประมาณประมาณ (รับ-จ่าย)

รายได้

บาท

รายจ่าย

บาท

เงินงบประมาณรายหัว

เงินนอกงบประมาณ

เงินบริจาค

   6,492,483

   5,356,594

        58,000

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

    1,758,834

    8,724,307

    1,280,000

รวม

 11,907,077

รวม

  11,763,141

ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น

        คอมพิวเตอร์          ใช้เพื่อการเรียนการสอน                    120     เครื่อง

              ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต           10     เครื่อง

                                                               ใช้ในงานบริหาร           10     เครื่อง

 • .3) ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ  ได้แก่ 
 • ห้องวิทยาศาสตร์                                            1   ห้อง                                             
 • ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                   3   ห้อง                                             
 •       ห้องนาฏศิลป์                                             1   ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล                               1   ห้อง
  • ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย                               1  ห้อง
 •     ห้องแนะแนว/ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่        1  ห้อง
 •  ห้องประชุม                                                   3  ห้อง                                           
 • 4) พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ  ได้แก่  ศาลาปฏิบัติธรรม  สระว่ายน้ำ   สนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล  สนามวอลเลย์บอล  สนามเด็กเล่น  ลานคณิตศาสตร์  ลานสัก  เป็นต้น
 • สภาพชุมชนโดยรวม

                สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดใหญ่  มีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่น มีการคมนาคมและการสาธารณูปโภคที่สะดวกครบครัน มีจำนวนประชากรประมาณ 15,000  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด เทศบาล ตลาด สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอ ฯลฯ อาชีพหลักของประชากรร้อยละ 80 ประกอบอาชีพรับจ้าง เนื่องจากอำเภอสารภีเป็นอำเภอศูนย์กลางระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่ กับจังหวัดลำพูน ซึ่งมีสถานประกอบการ ห้างร้าน โรงงานเป็นจำนวนมาก  จึงทำให้คนในพื้นที่ประกอบอาชีพรับจ้าง   และร้อยละ 90   ของจำนวนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญคือ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ

              ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักคือ รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  80  เนื่องจากย้ายมาจากที่อื่นและมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอำเภอสารภี ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวม มีฐานะปานกลาง รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  50,000  บาทต่อปี  

                  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

              โอกาส  :  สภาพชุมชนโดยรวมมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะสนับสนุ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการเข้าร่วม      การพัฒนาการศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนใกล้เขตเมือง ทำให้มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน  เช่น  การคมนาคมสะดวก  มีไฟฟ้า และระบบน้ำประปาใช้ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนในฝันต้นแบบ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) โรงเรียนวิถีพุทธ , โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง , โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นต้น  สภาพพื้นที่ของโรงเรียนกว้างขวาง คือ  30 ไร่  2 งาน  44  ตารางวา หากมีการขยายหรือสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี จะทำให้สามารถพัฒนาได้อย่างดี

                  ข้อจำกัดของโรงเรียน : คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่  จึงมีความสนิทสนมกับชุมชนค่อนข้างน้อย  บุคลากรส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากนอกเหนือจากงานการสอนและภาระงานตามหน้าที่ปกติ  ทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนมีค่อนข้างน้อย งบประมาณในการบริหารจัดการมีค่อนข้างจำกัด นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มยากจนทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาได้เท่าที่ควรจะเป็น