โรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีชนานุกูล)
ตั้งอยู่เลขที่
114/2 หมู่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 053-321521, 053-321229    โทรสาร 053-321921  

website : www.weruwan.ac.th
facebook  :  www.facebook.com/weruwan

E-mail :  weruwan_school@hotmail.com

          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดเวฬุวัน

รูปแสงเทียนส่องสว่างเหนือตำรา ล้อมรอบด้วยกิ่งไผ่  ภายในกรอบวงกลมสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน

ความหมายของสัญลักษณ์

แสงเทียนส่องสว่าง  ชี้นำทางแห่งปัญญา  กอไผ่กิ่งใบหนา คือ ศรัทธา รัก และสามัคคี


สีประจำโรงเรียน
ม่วง – ขาว   ความหมายของสี
ม่วง  :  มุ่งพัฒนาความรู้สู่่ชีวิต
ขาว  :  คุณธรรมนำความคิด จิตผ่องใส       


คำขวัญของโรงเรี

“ความรู้ดี กีฬาเด่น ทำงานเป็น เน้นคุณธรรม”


ปรัชญา

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีความสุข

ความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน และพลเมืองดีของสังคม


วิสัยทัศน์

“มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนแกร่ง คนเก่ง”


อัตลักษณ์

ความเป็นคนดี  คนแกร่ง  และคนเก่ง   


เอกลักษณ์

รักษ์ท้องถิ่น  รักความเป็นไทย  ศรัทธาในวิถีพุทธ


พันธกิจ
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนมุ่งสู่การบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมืออาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยี
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง
 4. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีความเสมอภาค
 5. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
 6.  พัฒนากระบวนการในระบบของโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน                                                                                                                                                                                                                                    

เป้าประสงค์

เด็กในเขตพื้นที่บริการทุกคน ได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตร และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อมูลพื้นบุคลากรและนักเรียน ปีการศึกษา 2561 


รายชื่อผู้บริหารตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
 1. นายอินตา วรรณพิศิษฐ์ ครูใหญ่ พ.ศ.2457 – 2463
 2. นายยืน ไชยวงศ์ญาติ ครูใหญ่ พ.ศ.2463 – 2465
 3. สามเณรเรือน เจริญวงค์ ครูใหญ่ พ.ศ.2465 – 2469
 4. นายยืน ไชยวงค์ญาติ ครูใหญ่ พ.ศ.2469 – 2471
 5. นายถา อักษรพรหม ครูใหญ่ พ.ศ.2471 – 2471
 6. นายทองย้อย เกษกาญจน์ ครูใหญ่ พ.ศ.2472 – 2486
 7. นายสิงห์คำ เกสรศรี ครูใหญ่ พ.ศ.2486 – 2488
 8. นายเกื้อ มณีกูล ครูใหญ่ พ.ศ.2488 – 2489
 9. นายบุญฤทธิ์ ช่ำชอง ครูใหญ่ พ.ศ.2489 – 2491
 10. นายถวิล ณ เชียงใหม่ ครูใหญ่ พ.ศ.2491 – 2502
 11. นายสวัสดิ์ สายเกิด ครูใหญ่ พ.ศ.2502 – 2515
 12. นายพรชัย พิมลศรี ครูใหญ่ พ.ศ.2515 – 2519
 13. นายวิชัย ตัณฑเมืองยศ รักษาการ พ.ศ.2519 – 2523
 14. นายบวร สมุทรทัย รักษาการ พ.ศ.2523 – 2525
 15. นายรังสรรค์ ยาวุฒิ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2525 – 2525
 16. นายประสิทธิ์ ศิริเจริญ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2525 – 2541
 17. นายดุสิต เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 – 2544
 18. นายมานพ จินะนา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544 – 2554
 19. นายธนู มีสัตย์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 – 2558
 20. นายประเสริฐ สุริยโต้  ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558 – ก.ย. 2562
 21. นายจรัล  ถาวร ผู้อำนวยการ พ.ย. พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

ประวัติผู้บริหารคนปัจจุบัน

นายจรัล  ถาวร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล) จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ประวัติครอบครัว

ผู้อำนวยการ จรัล  ถาวร  เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2508  มีคู่สมรสชื่อ  นางอุดม  ถาวร  อาชีพรับราชการ  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน  สพม.35 ลำปาง – ลำพูน

ประวัติการศึกษา

– ระดับปริญญาตรี  วิชาเอก ภาษาไทย  ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

– ระดับปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวิติการรับราชการ

– ปี พ.ศ. 2535  ตำแหน่ง อาจารย์ 1  ระดับ  3  โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

– ปี พ.ศ. 2539  ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ  4  โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ลำปาง – ลำพูน  จังหวัดลำพูน

– ปี พ.ศ. 2550  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ลำปาง – ลำพูน  จังหวัดลำพูน

– ปี พ.ศ. 2556  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม

สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน  จังหวัดเชียงใหม่

– ปี พ.ศ. 2559  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่

– ปี พ.ศ. 2562  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน (สารภีชนานุกูล)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานดีเด่นและรางวันเชิดชูเกียรติ

 1. ปี พ.ศ.2554 รองผู้อำนวยการดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
 2. ปี พ.ศ. 2554 รางวัล เพชรแผ่นดิน สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 3. ปี พ.ศ. 2556 รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการ รางวัล Obec Awards ระดับภาคเหนือ
 4. ปี พ.ศ. 2556 รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา
 5. ปี พ.ศ. 2557 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

 1. ปี พ.ศ. 2558 ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน
 2. ปี พ.ศ. 2559 โล่เชิดชูเกียรติ การจัดสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง   ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
 3. ปี พ.ศ. 2561 ผู้จัดการทีมบาสเก็ตบอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี (ตัวแทนภาคเหนือ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ (กีฬา สพฐ.เกมส์)
 4. ปี พ.ศ. 2561 รางวัลภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) รองชนะเลิศเหรียญเงิน
 5. ปี พ.ศ. 2561 รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการบริหารจัดการขยะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 6. ปี พ.ศ. 2561 รางวัล เสมา ปปส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 7. ปี พ.ศ. 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
 1. ปี พ.ศ. 2562 รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559       

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง
อนุบาล 1

อนุบาล 2

49

56

35

41

 84

97

         รวม 105 76 181
ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

108

105

104

101

126

114

90

99

100

102

87

99

198

204

204

203

213

213

           รวม 658 577 1,235
มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

87

68

62

47

62

52

134

130

114

          รวม 217 161 378
      รวมทั้งหมด 1009 839 1,848

  

 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  ปีการศึกษา 2559

 

ชั้น จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด/คน

นักเรียนที่ได้ไปเกรด 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559
คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม สุขพละ การงาน ศิลปะ
ป.1 198 126 157 102 117 146 115 192 179
63.63 79.29 51.51 59.09 73.73 58.00 96.96 90.40
ป.2 203 97 112 117 50 130 113 195 151
47.78 55.17 57.63 24.63 64.03 55.66 96.05 74.38
ป.3 204 76 97 98 84 118 150 199 143
37.25 47.54 48.03 41.17 57.84 73.52 97.54 70.09
ป.4 203 40 31 108 115 96 196 129 95
19.70 15.27 53.20 56.65 47.29 96.55 63.54 46.79
ป.5 213 92 56 96 93 128 154 140 97
43.19 26.29 45.07 43.66 60.09 72.30 65.72 45.53
ป.6 214 89 79 88 86 120 155 148 117
41.58 36.91 41.12 40.18 56.07 72.42 69.15 54.67

 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  ปีการศึกษา 2559

ชั้น จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด/คน

นักเรียนที่ได้ไปเกรด 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559
คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม สุขพละ การงาน ศิลปะ
ม.1 133 35 64 52 28 92 51 76 83
26.31 48.12 39.09 21.05 69.17 38.34 57.14 62.40
ม.2 119 35 56 8 19 42 56 67 68
29.41 47.05 6.72 15.96 35.29 47.05 56.30 57.14
ม.3 113 24 4 46 8 44 57 29 72
21.23 3.53 40.70 7.07 38.93 50.44 25.66 63.71

 

  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test :NT)   

      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test :NT)   ประจำปีการศึกษา 2559

รายการความสามารถ  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2558
ด้านภาษา  184 49.87
ด้านคำนวณ 184 37.81
ด้านเหตุผล 184 53.50

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test :NT)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2558-2559

รายการความสามารถ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

ร้อยละของผลต่าง

ระหว่างปีการศึกษา

ด้านภาษา 32.98 49.87 16.89
ด้านคำนวณ 41.14 37.81 -3.33
ด้านเหตุผล 33.52 53.50 19.98
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 40.12 47.06 6.94

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2559

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ
 โรงเรียน 55.63 41.68 39.30 44.52 41.05
 ระดับจังหวัด 53.37 41.06 41.69 46.70 36.42
 ระดับสังกัด  . 51.88 38.76 40.27 45.08 31.11
 ระดับประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59
หมายเหตุ สาระที่มีคะแนนสูงกว่าจังหวัด สังกัด และประเทศ  ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน 44.56 30.37 33.67 46.96 31.31
ระดับจังหวัด 47.99 31.18 36.12 50.45 34.07
ระดับสังกัด 46.81 29.53 35.12 49.34 31.39
ระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80
        หมายเหตุ สาระที่มีคะแนนสูงกว่าจังหวัด สังกัด และประเทศ ได้แก่ คณิตศาสตร์

 

   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2558-2559

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2558-2559  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ
 2558 50.75 44.92 39.13 47.08 47.51
2559 55.63 41.68 39.30 44.52 41.05

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปี 2558-2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ
 2558 42.67 31.46 35.88 44.41 31.29
2559 44.56 30.37 33.67 46.96 31.31

 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ใช้ หมายเหตุ
ลานคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 1,667 นักเรียนชั้นประถม-มัธยม
สหกรณ์ร้านค้า 1,667 นักเรียนชั้นประถม-มัธยม
สนามฟุตบอล 1,667 นักเรียนชั้นประถม-มัธยม
ห้องสมุด 1,350 นักเรียนชั้นประถม-มัธยม
ห้องฝึกซ้อมดนตรี 1,667 นักเรียนชั้นประถม-มัธยม
ลานโพธิ์วัดแสนแคง 1,848 นักเรียนทุกระดับชั้น
ศาลาปฏิบัติธรรม 1,848 นักเรียนทุกระดับชั้น
สระว่ายน้ำ 1,848 นักเรียนทุกระดับชั้น
อาคารพลศึกษา 1,667 นักเรียนชั้นประถม-มัธยม

 

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ใช้ หมายเหตุ
ศูนย์เผยแผ่ธรรมวัดเวฬุวัน 1,667 นักเรียนทุกระดับชั้น
สวนสัตว์เชียงใหม่ 787 ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3
เวียงกุมกาม 133 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 119 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สวนสัตว์ไนท์ซาฟารี 787 ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3
สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล 203 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
น้ำพุร้อนสันกำแพง 427 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง 119 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กองพันทหารสื่อสาร ค่ายนาวิกโยธิน สัตหีบ ชลบุรี 113 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

          ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร

งบประมาณประมาณ (รับ-จ่าย)

รายได้ บาท รายจ่าย บาท
เงินงบประมาณรายหัว

เงินนอกงบประมาณ

เงินบริจาค

6,492,483

5,356,594

58,000

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

 1,758,834

8,724,307

1,280,000

รวม  11,907,077 รวม   11,763,141

ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น

คอมพิวเตอร์  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   120  เครื่อง

ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   10   เครื่อง

ใช้ในงานบริหาร    10   เครื่อง

3) ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ  ได้แก่

  • ห้องวิทยาศาสตร์                                             1   ห้อง
  • ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                    3   ห้อง
  • ห้องนาฏศิลป์                                                   1   ห้อง
  • ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล                              1   ห้อง
  • ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย                                 1  ห้อง
  • ห้องแนะแนว/ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่    1  ห้อง
  • ห้องประชุม                                                       3  ห้อง
 • 4) พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ  ได้แก่  ศาลาปฏิบัติธรรม  สระว่ายน้ำ   สนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล  สนามวอลเลย์บอล  สนามเด็กเล่น  ลานคณิตศาสตร์  ลานสัก  เป็นต้น
 • สภาพชุมชนโดยรวม

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดใหญ่  มีประชากรอาศัยค่อนข้างหนาแน่น มีการคมนาคมและการสาธารณูปโภคที่สะดวกครบครัน มีจำนวนประชากรประมาณ 15,000  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด เทศบาล ตลาด สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอ ฯลฯ อาชีพหลักของประชากรร้อยละ 80 ประกอบอาชีพรับจ้าง เนื่องจากอำเภอสารภีเป็นอำเภอศูนย์กลางระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่ กับจังหวัดลำพูน ซึ่งมีสถานประกอบการ ห้างร้าน โรงงานเป็นจำนวนมาก  จึงทำให้คนในพื้นที่ประกอบอาชีพรับจ้าง   และร้อยละ 90   ของจำนวนประชากรนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญคือ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ

ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักคือ รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  80  เนื่องจากย้ายมาจากที่อื่นและมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในอำเภอสารภี ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวม มีฐานะปานกลาง รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  50,000  บาทต่อปี

โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

              โอกาส  :  สภาพชุมชนโดยรวมมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะสนับสนุ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการเข้าร่วม      การพัฒนาการศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนใกล้เขตเมือง ทำให้มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน  เช่น  การคมนาคมสะดวก  มีไฟฟ้า และระบบน้ำประปาใช้ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนในฝันต้นแบบ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) โรงเรียนวิถีพุทธ , โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง , โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นต้น  สภาพพื้นที่ของโรงเรียนกว้างขวาง คือ  30 ไร่  2 งาน  44  ตารางวา หากมีการขยายหรือสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี จะทำให้สามารถพัฒนาได้อย่างดี

ข้อจำกัดของโรงเรียน : คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่  จึงมีความสนิทสนมกับชุมชนค่อนข้างน้อย  บุคลากรส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากนอกเหนือจากงานการสอนและภาระงานตามหน้าที่ปกติ  ทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนมีค่อนข้างน้อย งบประมาณในการบริหารจัดการมีค่อนข้างจำกัด นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มยากจนทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาได้เท่าที่ควรจะเป็น