โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม โดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

///โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม โดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม โดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดเวฬุวัน ร่วมกับกองพันพัฒนาที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม ด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้รูปแบบยุวชนทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 ที่เข้าร่วมในโครงการ จำนวน 97 คน ใช้ระยะเวลาจัดโครงการนี้เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน วันที่ 30 พ.ค. ถึง 1 มิ.ย.2561 โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมยุวชนทหารให้มีระเบียบวินัย มีความรู้สึกสำนึกในความเป็นไทย เกิดความสามัคคี และหวงแหนนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามกฏเกณฑ์ของสังคม ปลูกฝังจิตใจให้มีคุณธรรมที่ดีงามซึ่งจะเป็นเครื่องส่งเสริมให้ยุวชนทหารเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

2018-06-01T18:08:30+00:00