โรงเรียนวัดเวฬุวันได้รับคัดเลือกจากสพฐ.ให้เป็นศูนย์สเต็มศึกษา เขตพื้นท่ี่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และจะได้จัดการอบรมครูในเขตพื้นที่ จำนวน 3 รุ่น 3 ระดับชั้น

https://www.facebook.com/weruwan/photos/pcb.1127287757414306/1127286544081094/?type=3&theater