คำสำคัญ  : การสอนอ่านสะกดคำ /สื่อการสอนบ้านหรรษา /ความสามารถในการอ่านคำประสมสระลดรูป ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

สิริรัตน์   คำจินะ : การสอนอ่านสะกดคำโดยใช้สื่อการสอนบ้านหรรษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคำประสมสระลดรูป ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคำประสมสระลดรูป ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังด้วยการสอนอ่านสะกดคำคำโดยใช้สื่อการสอนบ้านหรรษา โดยใช้ตัวอย่าง 3 คน เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน มีประดับสติปัญญาปกติ และไม่มีปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรง มีสายตาปกติ สามารถตอบคำถามเป็นประโยคสั้นๆได้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4โดยดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดำเนินการสอนตามแผนดารสอนเฉพาะบุคคล โดยใช้สื่อการสอนบ้านหรรษา ได้ทำการทดลอง 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1.แผนการสอนเฉพาะบุคคลโดยใช้สื่อบ้านหรรษา จำนวน 12  แผน  2.แบบฝึกหัด  3.แบบทดสอบระหว่างเรียน

ผลการวิจัยพบว่าผลการสอนอ่านสะกดคำโดยใช้ชุดการสอนบ้านหรรษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคำประสมสระลดรูป ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า หลังการสอนโดยใช้สื่อการสอนบ้านหรรษา นักเรียนมีความสามารถในการอ่านคำประสมสระลดรูปสูงกว่าก่อนสอน

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrcbUMeutqg&feature=youtu.be